Apologies to Portia

Terry Huntington© Island Writers Magazine, Victoria Writers' Society