User Profile

Gene Ahsing

Bio Statement Opis modyfikacji teorii dynamiki prętów cienkościennych i realizacja komputerowa w oparciu o metodę elementów skończonych geodeta Żyrardów Modyfikacja teorii dynamiki prętów cienkościennych polegała na uwzględnieniu ogólnej trójwymiarowej teorii sprężystości do opisu teoretycznego pręta, wektorowego opisu deplanacji oraz unifikacji w aspekcie przekroju poprzecznego. Uniknięto w ten sposób uproszczeń występujących w dotychczasowych rozwiązaniach teoretycznych dotyczących prętów cienkościennych, gdzie stosowano zazwyczaj teorię powłok oraz gdzie występowała niejednolitość opisu przekroju poprzecznego pręta. Wprowadzenie nowego opisu teoretycznego pozwoliło na wyeliminowanie wspomnianych uproszczeń oraz pozwoliło zwiększyć dokładność symulacji komputerowych. Na potrzeby analiz metodą elementów skończonych, w sposób jednolity dla prętów o przekrojach otwartych i zamkniętych zdefiniowano również geometryczne charakterystyki przekrojowe, których postać różni się znacznie od dotychczas stosowanych. Na bazie zmodyfikowanej teorii opracowano w zakresie dynamicznym i zaimplementowano w systemie komputerowym ASKA, zunifikowany element cienkościenny uwzględniający wektorową interpretację pochodnej skręcania pręta. Odbiega to wyraźnie od typowego standardu opracowań skończenie elementowych, których zdecydowana większość nie definiuje charakteru bimomentu i pozostałych wielkości z nim związanych. Podczas realizacji pracy przeprowadzono badania eksperymentalne, które zostały wykorzystane do oceny prawidłowości zastosowanej teorii i opracowanego w oparciu o nią elementu skończonego.